Покана за планирано провеждане на Церемония по откриване на обект по проект BGENERGY-2.002-0015 и обмен на знания с партньорската организация от Кралство Норвегия

Покана за планирано провеждане на Церемония по откриване на обект по проект BGENERGY-2.002-0015  и обмен на знания с партньорската организация от Кралство Норвегия

На 11.09.2023 от 13:30 часа ще се проведе Церемония по откриване на готов обект по проект BGENERGY-2.002-0015 "Реализиране на мерки за енергийна ефективност, за достигане условията на "сграда близка до нулево потребление" за Административна сграда "Общинска администрация", с. Баните, в УПИ V, кв. 107 по ПУП на с. Баните, Поземлен Имот: 44402.500.331 по КК на с. Баните, община Баните, област Смолян, финансиран по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ BGENERGY-2.002 - „Енергийна ефективност в сгради“.

По време на събитието на обществеността ще бъдат представени реализираните мерки за енергийна ефективност на сградата на Общинска Администрация с. Баните в изпълнение на основната дейност за постигане на целта на проекта, а именно - създаване на предпоставки за превръщането на Общината в енергийно ефективна община с устойчиво развитие чрез подобряване на енергийните показатели на сградата на Общинска администрация, с което ще се намалят номинално разходите за отопление и ще се освободи ресурс за други важни инициативи.

Ще  бъдат представени и основните точки доклада за добри практики, подготвен от екипа на партньорската организация Executive Decision Support AS от Кралство Норвегия.

Двудневният партньорски форум между членовете на екипа на Община Баните и Executive Decision Support AS ще започне след официалното събитие с продължителност 11.09-12.09.2023.

Резултатите от проведения обмен ще бъдат публикувани на сайта на проекта, както и на страниците на двете организации и ще са достъпни за широката общественост.