Executive Decision Support

"Executive Decision Support" е консултантска фирма със седалище в Осло, Норвегия. Партньорът е специализиран в широк спектър от консултантски услуги - от високотехнологични умения до консултиране как да се изгради подкрепа за дадена инициатива в голяма организация. Основните области на компетентност на партньора са следните:

  • Подпомагане на вземането на решения и консултации - ноу-хау в областта на анализа и бизнес разузнаването за подпомагане на вземането на решения в организацията.
  • Техническо консултиране - широк обхват от консултантски дейности, свързани с разработването на най-добрите технически решения, проучване на съществуващите възможности, разработване на технически планове и избор на доставчици.
  • Инициативи за обучение и трансфер на ноу-хау и индивидуални решения - чрез установеното партньорство с Executive Decision Support AS, представлявано от изпълнителния директор Хенрик Сторм Офтелд, общината ще има достъп до най-добрите технологични решения в областта на енергийната ефективност и ще повиши уменията на служителите си в прилагането и поддръжката на съвременни технологични решения в тази област. Партньорът има опит в изпълнението на дейности, свързани с проекта, поради което възможностите за двустранно сътрудничество ще осигурят условия общината да се възползва от ноу-хау и да осигури високо качество и устойчивост на изпълняваните дейности.

Партньорът ще участва в изпълнението на следните дейности по проекта:

1.Управление на проекта - координаторът от екипа на партньора ще играе активна роля в подкрепа на управленския екип на общината, кактоследва:

  • Осигуряване на организацията, изпълнението и отчитането на дейностите от страна на партньора по проекта;
  • Управление на вътрешната и външната комуникация по отношение на съвместните дейности по проекта;
  • Има водеща роля в изпълнението на дейностите за обмен на опит и добри практики, както и осигурява пълно съответствие с изискванията за информация и комуникация при изпълнението на дейностите и подготовката на семинарите по проекта.

2.Предоставяне на технически консултации и експертна подкрепа по време на изпълнението на проекта:

  • Партньорът ще извърши проучване на най-добрите практики в областта на инициативите за енергийна ефективност в Западна Европа и ще предостави експертно становище относно мерките, техническите изисквания и материалите, които трябва да бъдат приложени по време на строителството;
  • След приключване на строителството, партньорът ще извърши одит на оборудването, за да се увери, че всички изисквания са изпълнени и дейностите по строителството/инсталирането на ВЕИ са извършени с необходимите умения и професионализъм.

3.Трансфер на знания и дейности за изграждане на капацитет:

  • Планиран е семинар за обмяна на опит между партньорите и заинтересованите страни в община Баните, на който да бъдат представени резултатите и заключенията от проучванията.
  • Чрез изпълнението на дейностите на партньора ще се осъществи технически и научен обмен между специалисти от различни държави,като същевременно ще се използва ноу-хау за разработването и изпълнението на този проект в съответствие с водещите световни практики."