Изпълнение на СМР

Дейността предвижда изпълнение на СМР, включващи всички мерки, посочени в енергийното обследване и техническия паспорт, съгласно одобрения работен проект.

Те включват:

  • Енергоспестяващи мерки при генерирането на топлина - доставка и монтаж на Термопомпа въздух-вода.
  • Мерки по системите за измерване, системите за автоматизация, контрол на параметри и наблюдение на топлоснабдяването
  • Полагане на изолация на външни стени, покрив и под - освен подобряване на топлофизичните характеристики на покрива, с изпълнението на тази мярка сградата ще бъде предпазена от дъждовни води чрез непропускането им под хидроизолацията и отвеждането им към водосточните тръби.
  • Подмяна на прозорци и врати - съществуващите врати и прозорци - прозорците ще се подменят с двоен стъклопакет с нови PVC прозорци висок клас с не по-малко от 6 камерен профил и троен стъклопакет, 5 бр дървени и метални гаражни врати с обща площ 14.24 м2 с нови алуминиеви с топлозолация.
  • Енергоспестяващи мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници - ФВц за собствено потребление

Предвиденото поставяне на фотоволтаични панели на покрива на сградата и монтиране на инвертор на напрежение в технически помещения на първи етаж ще доведе до осигуряване на енергия от ВИ за собствено потребление, с цел осигуряване постигането на 55% дял на енергията от ВИ от потребената/доставената енергия на сградата за отопление/охлаждане/вентилация/гореща вода за битови нужди и осветление. Съгласно изготвеното обследване за ЕЕ, след изпълнението на предписаните мерки ще бъде достигнат енергиен Клас А+.