Заключителна конференция за оповестяване на резултатите от изпълнение на проект BGENERGY-2.002-0015

На 17.10.2023 г. в Заседателна зала в сградата на Общинска администрация-Баните, ул.”Стефан Стамболов” 3, ет.ІV се проведе Заключителна конференция за оповестяване на резултатите от изпълнение на проект BGENERGY-2.002-0015 "Реализиране на мерки за енергийна ефективност, за достигане условията на "сграда близка до нулево потребление" за Административна сграда "Общинска администрация", с. Баните, в УПИ V, кв. 107 по ПУП на с. Баните, Поземлен Имот: 44402.500.331 по КК на с. Баните, община Баните, област Смолян, Покана за набиране на проектни предложения: BGENERGY-2.002, Процедура „Енергийна ефективност в сгради“  на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и  енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Проект BGENERGY-2.002-0015 се изпълнява с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и НФМ.

  • Бюджет на проекта - 307 600,30 евро:
  • Финансова подкрепа от страните донори – 261 460,26 евро
  • Национално финансиране  - 46 140,05 евро
  • Интензитет на финансиране – 100 %
  • Срок за изпълнение на проектните дейности –  24 месеца
  • Началната дата на изпълнение на проектните дейности  - 29.04.2022г.
  • Краен срок за изпълнение – 30.04.2024г.

Изпълнените дейности по проекта несъмнено ще подобрят условията за ползватели на административни услуги от цялата община и извън нея, ще доведат до намаляване на топлинните загуби през отоплителния сезон и ще осигурят екологично- чисти източници на електроенергия за битови нужди.

Екипа на проекта представи изпълнените мерки за енергийна ефективност в административна сграда "Общинска администрация", с. Баните: Поставена топлоизолация на външни стени, покрив и под на сградата; Доставена и монтирана Термопомпа въздух-вода: енергоспестяващи мерки при генерирането на топлина; Изградена ФВц за собствено потребление, инсталирани фотоволтаични панели на покрива на сградата и монтиран инвертор на напрежение в технически помещения на първи етаж - енергоспестяващи мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници; Подменени дограма и врати; Внедрени ФЕЦ за собствени нужди; Въведени мерки по системите за измерване, системите за автоматизация, контрол на параметри и наблюдение на топлоснабдяването.                   

В процеса на изпълнение на проекта Община Баните си сътрудничи успешно с екипа на партньора - Executive Decision Support AS в лицето на Henrik Storm Ofteland и M-M Elektro, със седалище в Загреб, Хърватия, запознавайки се с най-добрите технологични решения в областта на енергийната ефективност. Двете страни изразиха готовност двустранното сътрудничество да продължи и занапред.

Община Баните е една от първите общини в региона, която преследвайки амбициозните цели, които си поставя проекта, а именно достигане на нормата за сграда с близко до нулево потребление на енергия, ще даде добър пример в посока енергийна ефективност и енергийна независимост, както за административни, така и за жилищни сгради.