Церемония по откриване на обект по проект BGENERGY-2.002-0015 и проведен партньорски форум за обмен на знания с партньорската организация от Кралство Норвегия

На 11.09.2023 от 13:30 часа се проведе Церемония по откриване на готов обект по проект BGENERGY-2.002-0015 "Реализиране на мерки за енергийна ефективност, за достигане условията на "сграда близка до нулево потребление" за Административна сграда "Общинска администрация", с. Баните, в УПИ V, кв. 107 по ПУП на с. Баните, Поземлен Имот: 44402.500.331 по КК на с. Баните, община Баните, област Смолян, финансиран по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ BGENERGY-2.002 - „Енергийна ефективност в сгради“. Г-н Mr. Henrik Ofteland, представител на норвежкия партньор Executive Decision Support AS (EDS), и г-н Krunoslav Bičanić, представител на M-M Elektro, участваха в прерязването на лентата заедно с кмета г-н Белчев в знак на сърдечните им отношения и установените партньорски връзки. След прерязването на лентата представителите на обществеността, екипът на общината и строителната компания взеха участие в първия ден от двудневния форум за обмен на опит с представители на партньора.

По време на втория ден от форума (12.09.2023), проведен при закрити врата, представителите на екипа на Общината и експертите от страна на партньора от кралство Норвегия обхванаха широк спектър от технически теми, свързани както с енергийната ефективност, така и с устойчивите алтернативи на изкопаемите горива в енергийния пазарен микс. Събитието завърши със съвместна декларация за взаимното желание на партньорите да запазят ползотворното сътрудничество в бъдещи проектни възможности и да надградят вече създадения експертен капацитет.