На 03.04.2023 се проведе официално събитие „Първа копка“ по проект BGENERGY-2.002-0015

На 03.04.2023 се проведе официално събитие „Първа копка“ по проект BGENERGY-2.002-0015 "Реализиране на мерки за енергийна ефективност, за достигане условията на "сграда близка до нулево потребление" за Административна сграда "Общинска администрация", с. Баните, в УПИ V, кв. 107 по ПУП на с. Баните, Поземлен Имот: 44402.500.331 по КК на с. Баните, община Баните, област Смолян, финансиран по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ BGENERGY-2.002 - „Енергийна ефективност в сгради“.

Събитието бе ръководено от г-н Белчев, Кмет на общината, с присъствието на г-н Асен Кехайов, управител на „Мулти Мастър Груп“ ЕООД, изпълнител на СМР, инж. Хилми Кадиев, управител на „Кадиев Консулт“ ЕООД, строителен надзор, г-жа Зорка Маджарова, зам. кмет на общината, както и представители на екипа по управление на проекта и гости. Подписа се протокол 2 за откриване на строителна площадка, с което се поставя началото на основната дейност за постигане на целта на проекта, а именно - създаване на предпоставки за превръщането на Общината в енергийно ефективна община с устойчиво развитие чрез подобряване на енергийните показатели на сградата на Общинска администрация, с което ще се намалят номинално разходите за отопление и ще се освободи ресурс за други важни инициативи.

Общинска администрация ще продължи обичайното обслужване на гражданите по време на изпълнението на дейностите по изпълнение на мерките за енергийна ефективност на сградата.