Сключен договор с предмет „Изпълнение на строително-монтажни дейности по проект: №BGENERGY-2.002-0015

В резултат на проведена обществена поръчка, на 20.03.2023 г. между Община Баните и  избрания изпълнител „Мулти Мастър Груп“ ЕООД бе сключен договор с предмет „Изпълнение на строително-монтажни дейности  по  проект: №BGENERGY-2.002-0015 „Реализиране на мерки за енергийна ефективност, за достигане условията на „сграда близка до нулево потребление“ за Административна сграда „Общинска администрация“, с. Баните, в УПИ V, кв. 107 по ПУП на с. Баните, Поземлен имот: 44402.500.331 по КК на с. Баните, община Баните, област Смолян“, финансиран по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ BGENERGY-2.002 – „Енергийна ефективност в сгради“, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

Откриването на строителната площадка ще се състои на 03.04.2023 г. от 10:00 ч. пред сградата на Общинска администрация-Баните, ул.”Стефан Стамболов” 3.